மன்னிப்புக் கடிதம் தந்த à®®ாவீà®°à®°்களெல்லாà®®் நிà®±ைந்த இடத்திலிà®°ுந்து பேசுகிà®±ீà®°்கள் தோà®´à®°்! வெளியிடலாà®®ா என்பதை கொளத்தூà®°ுக்கு போன் போட்டு கேட்டுச் சொல்லுà®™்கள்! வேண்டுà®®ானால், கோவைக்காà®°à®°ிடமுà®®் கேளுà®™்கள், வெளியில் போய் வந்த அனுபவம் இருà®®ுà®±ை இருக்கிறது அவருக்கு! அவர் கடிதம் கூட கோப்பில் à®à0®°&#3à09;க்கு‡®®்.எதையுà®®் ஆதாà®°à®®ின்à®±ி பேசுவது திடலின் வழக்கமல்ல என்பதைத் தாà®™்கள் à®…à®±ிவீà®°்கள் என நம்புகிà®±ேன்.KeepDataはGoogleChrome、Firefoxでご利用ください